ÉLŐHELYISMERETI ÚTMUTATÓ 2.0

 

Készült az Á-NÉR1997 (Fekete G., Molnár Zs. & Horváth F. (szerk.) (1997): A magyarországi élőhelyek leírása és határozókönyve. Természettudományi Múzeum, Budapest.) alapján

 

Szerkesztette: Bölöni János, Kun András és Molnár Zsolt

 

Kézirat, Vácrátót 2003

N2 – Mészkedvelő erdeifenyvesek

Írta: Szmorad Ferenc (1997) és Bölöni János (2003)

Kiegészítette: Óvári Miklós, Tímár Gábor, Szmorad Ferenc

Definíció: Mésztartalmú alapkőzeten, száraz termőhelyeken fennmaradt reliktum jellegű nyílt vagy felnyíló lombszintű erdeifenyvesek, többnyire mészkedvelő aljnövényzettel a Dunántúl nyugati részén és Fenyőfőnél. Rögzítendő minimális kiterjedése 500 m2.

 

Termőhely: Állományait különböző adottságú, de sehol sem túl szélsőséges makroklímájú területeken (Zalai-dombvidék, Kőszegi-hegység, Bakonyalja), meszes homokkő, mészcsillámpala, meszes homok alapkőzeten találjuk. A geomorfológiai és geológiai okok miatt szélsőséges termőhelyeken a talaj humusztartalma alacsony, a vízellátottság kedvezőtlen, leggyakrabbak a sziklás-köves váztalajok, rendzinák, homokon a homokos váztalajok.

 

Állománykép, jellemző fajok: A posztglaciális "fenyő-nyír" kor Kárpát-medencében is kiterjedt erdei a délről érkező lombos fafajok inváziója során egyre inkább északra tolódtak. Az erdeifenyő uralta erdők csupán a lombos fafajok számára nehezen kolonizálható, szélsőséges – részben mésztartalmú alapkőzetű – termőhelyeken tudtak fennmaradni, de az állományok fajösszetétele a kisebb-nagyobb mértékben behatoló lomberdei fajok miatt e helyeken is erősen megváltozott.

 

Állományaik általában kis kiterjedésűek, legtöbb esetben csak fragmentumoknak tekinthetők. Kevésbé záródó, sokszor letörpülő koronaszintjüket a Pinus sylvestris uralja, mellette esetleg a kontakt lomberdők fafajai (pl. Fagus sylvatica, Quercus petraea s.l.) fordulnak még elő. Cserjeszintjük alacsony borítású, a kollin és szubmontán régió száraz termőhelyeinek cserjéi mellett ritkaságszámba megy egy-egy színező (pl. montán) elem felbukkanása. Gyepszintjük meglehetősen heterogén, zömében mészkedvelő és szárazságtűrő sziklagyepekre, száraz gyepekre és erdőkre jellemző fajok által uralt (részletesebben lásd az aleseteknél).

 

Vegetációs és táji környezet: Lásd az aleseteknél.

 

Alegységek, ide tartozó típusok:

 

1. Zalai erdeifenyves (Lino flavae-Pinetum sylvestris): A Zalai-dombvidék északi részén észak-déli irányú, szőlőkkel, félszáraz gyepekkel, kisebb telepített erdőfoltokkal körülvett gerincein találjuk e fenyves társulás kisebb állományait (csupán 3-4 egyértelmű lokalitásra korlátozódik). Cserjeszintjükben gyakori a Viburnum lantana, az egykor tömeges Cerasus (Prunus) fruticosa mára igen megritkult. Gyepszintjükben a Brachypodium pinnatum, Anthericum ramosum, Geranium sanguineum, Bromus erectus, Bothriochloa ischaemum. Karakterfajnak számít a Linum flavum, Scabiosa canescens var. virens, Knautia arvensis subsp. rosea, Buphthalmum salicifolium. Jellemző még a Pulsatilla grandis, Linum tenuifolium, Iris variegata, Dianthus giganteiformis, Aster amellus, Orchis tridentata, O. militaris jelenléte. Az egyébként erősen xerotherm társulásnak csupán a mohaszintje mutat fenyves vonásokat, benne előfordul a Pleurozium schreberi, Pseudoscleropodium purum, Rhytidiadelphus triquetrus.

 

2. Sziklai erdeifenyves (Calamagrosti variae-Pinetum sylvesris): A Kőszegi-hegységben, a Velem melletti Péterics-hegy mészfillites gerincén, fragmentálisan fellépő erdeifenyves társulás. Délről gyertyános-kocsánytalan tölgyesekkel, északról bükkösökkel, mészkerülő bükkösökkel érintkezik. Hasonlóságot mutat a kelet-alpesi sziklai erdei- és feketefenyvesekhez. Cserje- és gyepszintjében számos dealpin faj található: Rosa pendulina, Calamagrostis varia, Senecio ovirensis (Tephroseris longifolia) subsp. gaudinii. További fajai főleg Festuco-Brometea és Festucetalia valesiacae (Arabis hirsuta, Carex humilis, Galium glaucum), illetve Quercetea (Teucrium chamaedrys, Anthericum ramosum, Trifolium alpestre) elemek. Mohaszintje csak gyér borítású, a fajok közül néhány Vaccinio-Piceetalia faj (Hylocomium splendens, Pseudoscleropodium purum, Rhytidiadelphus triquerter) említendő. A leírásukkor nyíltabb, jellegzetesebb állományokban manapság a lombos fajok előretörése, a lombszint záródása, az erdeifenyves, ligetesebb foltok visszaszorulása figyelhető meg. Korábban is meglehetősen töredékesek voltak, az egykor felvételezett 5 állományból ma már csak 2 ismerhető fel egyértelműen, a többi helyen a lombos fafajok erős inváziója miatt átalakult a növényzet. A jellegzetes fajok nagyrészt ma is megtalálhatók, példányszámuk, térfoglalásuk azonban jóval kisebb, mint négy évtizeddel ezelőtt volt.

 

3. Homoki erdeifenyves (Festuco vaginatae-Pinetum sylvestris): A Fenyőfő és Bakonyszentlászló közötti homokvidék jellegzetes erdeifenyves társulása. A ma itt található állományok nagy része már ültetett: a XVIII. század végén összesen 7 kis erdeifenyő előfordulás valószínűsíthető (Fenyőfő: Mélyárok két és Agyaglikak három pontja, Bakonyszentlászló: Tilos fenyő, Ráncsa –futóhomokkal és homok legelőkkel körülvéve), mai kiterjedésük mintegy 1 300 ha. Cserjeszintjükben a Juniperus communis mellett lombos fafajok (Quercus cerris, Fraxinus ornus, Quercus petraea s.l.) letörpült példányai élnek. Gyepszintjében a homokpusztai és mészkerülő fajok sajátos keveredését tapasztalhatjuk. A meszes homokpusztai elemek (Bromus tectorum, Gypsophila fastigiata subsp. arenaria, Fumana procumbens, Stipa joannis (S. pennata), Festuca vaginata, Onosma arenarium) mellett – a felszíni kilúgzódás miatt – ugyanis jelentős szerephez jutnak az acidofrekvens fajok (Corynephorus canescens, Jasione montana, Veronica officinalis, Rumex acetosella, Pyrola chlorantha) is. Mohaszintje alacsony borítású, főként az acidofil fajok (Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium, Dicranum undulatum, Pseudoscleropodium purum) említendők.

 

Nem ide tartozó típusok (fontosabb hibaforrások):

 

1. Telepített erdeifenyvesek [nem gyűjtjük].

 

2. A Fenyőfő és Bakonyszentlászló közötti erdeifenyvesek egy része is telepített. Semmiképpen nem tekinthetők így [N2]-nek – még ezen a területen sem – a sasharasztos, csalános, magaskórós, cserjeszintes és egyéb, nyilvánvalóan másodlagos erdeifenyvesek.

 

Felismerhetőség: Terepen felismerhető élőhely, műholdfotóról csak egyes esetekben azonosítható.

 

Módosított Németh-Seregélyes-féle természetesség: Eredetüket tekintve kétes, ill. megkérdőjelezhető növényegyüttesek, a mai állományok jelentős része biztosan másodlagos, ill. erősen leromlott. A kőszegi-hegységi és a zalai erdeifenyvesekben jelentős a lomberdő térhódítása, így az egykor leírt, jellegzetes állapot ma már nem, ill. alig fellelhető. Fenyőfőn a bauxitbányászat és az erdőgazdálkodás az egykori állományokat gyakorlatilag megszüntette, ma már csak származék állományok vannak. A természetesség elsődleges szempontja a leírt, korábbi referenciákhoz való hasonlatosság, kiegészítve a stabilitással és az erdőkben szokásos egyéb ismérvekkel.

 

5-ös: Ilyen nincs

 

4-es: A jellemző fajokban (ld. alegységek alfejezet) gazdag állományok, változatos horizontális és vertikális szerkezettel, sok idős fával, korhadó (holt) fával. Területileg elég nagyok a tartós fennmaradáshoz.

 

3-as: A jellemző fajokban szegény, homogén, de elég nagy területű, stabilnak tűnő állományok.

 

3-as: Fajgazdagabb, változatosabb, de kis területű, átalakulóban lévő állományok.

 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség): Nagyobb részt sérülékeny, átalakulóban lévő növényegyüttesek. A kőszegi-hegységi és a zalai erdeifenyvesek gyakorlatilag sehol nem regenerálódnak. A bakonyalji erdeifenyvesek elég erősen extrémum-limitált élőhelyek, a gyenge termőerejű homokon helyben és a szomszédban is képesek bizonyos mértékű megújulásra.

 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) helyben:

 

Jó: Ilyen nincs.

 

Közepes: A bakonyaljai állományok egy része, amelyben növényzet nélküli homokfoltok találhatók és az erdeifenyő láthatóan jól újul.

 

Kicsi: A kőszegi-hegységi (Péterics-hegy) és zalai állományok mindegyike. A petőhenyei állomány melletti idős bükkös alja tele van régi, korhadó erdeifenyő tuskókkal, a „locus classicus” termőhelyen az idős fenyők alatt viszont nincs újulat. A bakonyalji állományok közül a zárt gyepszintű, cserjeszintes, lombos fákkal is töltődőek kerülnek ide.

 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) szomszédos vegetációs foltban: 

 

Jó: Ilyen nincs.

 

Közepes: A bakonyalji állományok közül azok, amelyek közvetlen szomszédságában gyenge gyepek (kiélt legelők, meddőhányón kialault pionír gyepek) vannak. Ritka!

 

Kicsi: Valamennyi kőszegi-hegységi és zalai erdeifenyves, és a bakonyalji állományok nagy része.

 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) szomszédos szántón: 

 

Jó: Ilyen nincs.

 

Közepes: A bakonyalji állományok közül azok, amelyek közvetlen szomszédságában gyenge, erodált, tápanyagát vesztett szántók vannak. Ritka!

 

Kicsi: Valamennyi kőszegi-hegységi és zalai erdeifenyves, és a bakonyalji állományok nagy része.

 

Nyitott kérdések ill. megjegyzések: Mindhárom élőhely spontán eredte vitatható, bár az erdeifenyő kb. őshonosnak tekinthető. Jelenlegi előfordulásuk csaknem teljesen ismert, elsősorban a teljesség kedvéért kerültek bele a listába.

 

 

SzF [BJ] [+ÓM, TG, SzF]